Regulamin

I. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY WOODART

 1. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (Zwane dalej OWH) dotyczą wszystkichstosunków umownych powstałych pomiędzy WoodArt, ul. Kmicica 2, 60-177 Poznań, jako sprzedającym (w dalszej części jako „sprzedający“) i Kupującym. Strony umowy mogą zmienić, wykluczyć, bądź uzupełnić niektóre postanowienianiniejszych OWH wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia stron (np. w umowie kupna), przy czym pozostałe postanowienia OWH zachowują dla stron umowy swoją ważność.


II. ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zapytania o dostępność nie jest traktowane jako przystąpienieKlienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.   
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez adres mail lub telefon, podany na stronie internetowej sprzedającego, na podstawie niewiążącej oferty publikowanej na stronie internetowej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o potwierdzeniu zamówienia, także tylko jego części. Za zmianę zamówienia nie uważa się uściślenia dokonanego na podstawie specyfikacji technicznej sprzedającego.   
 3. Wpłata na konto bankowe należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Kupującego wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sprzedającego w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.   
 4. Umowa kupna zostaje zawarta pomiędzy stronami z chwilą wysłania kupującemu drogą mailową potwierdzenia zamówienia.   
 5. Oferowane produkty wykonywane są tylko na indywidualne zamówienia.


III. DOSTAWA I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszt transportu ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie, a jegowysokość zależy od odległości, wartości zamówienia. Koszt dostawy wynosi od 0 do 200zł, w zależności od odległości do kupującego oraz wartości zamówienia. Szczegółową wycene kosztów dostawy sprzedający podaje w odpowiedzi na zapytanie o dostępność produktu.    
 2. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia mebli do pomieszczenia chyba, że związane jest to z zamówioną dodatkowo usługą montażu.   
 3. Sprzedający ma prawo do częściowych dostaw towaru. Terminy dostaw ulegają przedłużeniu w przypadku nieoczekiwanych, niezawinionych przez sprzedającego faktów, jak np. nieoczekiwana ingerencja siły wyższej, strajki i inne przeszkody, na które sprzedający nie miał wpływu. Odnosi się to również do przypadków, gdy do takich okoliczności dojdzie u dostawców sprzedającego. W tym przypadku występowanie z roszczeniami finansowymi z powodu opóźnienia wobec sprzedającego jest wykluczone. Szkody powstałe z powodu opóźnienia w dostawie towaru można zgłaszać tylko do wysokości wartości opóźnionego towaru


IV. PŁATNOŚCI

 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar przed lub podczas jego odbioru wzależności od wcześniejszej umowy ze sprzedającym (w przypadku płatności bezgotówkowych decydującym jest dzień wpłynięcia kwoty na konto sprzedającego). Zaakceptowany termin dostawy liczony jest od wpłaty na konto sprzedającego całej ceny zakupu, w przypadku ustalenia zapłaty za całą dostawę przed jej odbiorem.   
 2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez sprzedającego realizacji zamówienia, do chwili przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze)   
 3. Czas realizacji ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie (od 3 do 6 tygodni)   
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić kupującego.
 5. W przypadku anulowania przez sprzedającego zamówienia, wszelkie kwoty wpłacone przez kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.


V. REKLAMACJE

 1. Kupujący zobowiązany jest bezpośrednio po otrzymaniu skontrolować poprawność dostarczonych pozycji i ewentualne widoczne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu. Wady stwierdzone po rozpakowaniu towaru kupujący musi natychmiast zgłosić sprzedającemu.  
 2. Sprzedający udziela na wszystkie swoje meble 24 miesięcznej gwarancji obejmującej braki produkcyjne, złamania i pęknięcia materiału oraz zachowanie funkcji produktu. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktów powstałych po momencie przekazania produktów klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze drewna, gdyż jest to naturalną konsekwencją jego pochodzenia. Czynniki te nie mogą być podstawą do zgłaszania reklamacji.
 3. Odpowiedzialność za wady nie powstaje wówczas, gdy towar w sposób oczywisty został użyty w sposób nieodpowiedni, biorąc pod uwagę jego właściwości użytkowe i niezgodnie z celem, do jakiego jest przeznaczony i/lub następnie został samowolnie przerobiony. Odpowiedzialność za wady ani gwarancja nie odnosi się do zużycia towaru spowodowanego normalnym używaniem.